Electric - Saison 2010/2011

Drivetrain Icon Electric Icon Structur Icon Vehicle Dynamics Icon Business Icon 
 
 

Felix
Kiefl

Teamleader

 

 

Tobias
Kestler

Teamleader

 

 
 

Lukas
Wagner

 

 

Markus
Fürst

 

 

Peter
Igney

 

 

Sonja
Kohlbauer

 

 

Thomas
Pflaum